Category Archives: Saraswati Storam

Saraswati Stotram

Standard

Saraswati Stotram

Ya kundendu tusharaharadhavala ya shubhravastravrita Ya vinavaradandamanditakara ya shvetapadmasana
Ya brahmachyutashankaraprabhritibhir devaissada pujita

Sa mam patu sarasvati bhagavati nishsheshajadyapaha

Dorbhiryukta chaturbhim sphatikamaninibhai akshamalandadhana Hastenaikena padmam sitamapicha shukam pustakam chaparena
Bhasa kundendushankhasphatikamaninibha bhasamana.asamana Sa me vagdevateyam nivasatu vadane sarvada suprasanna
Surasurasevitapadapankaja kare virajatkamaniyapustaka
Virinchipatni kamalasanasthita sarasvati nrityatu vachi me sada
Sarasvati sarasijakesaraprabha tapasvini sitakamalasanapriya
Ghanastani kamala vilolalochana manaswini bhavatu varaprasadinii

Saraswathi Namastubhyam Varade Kamarupini
Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada

Saraswathi Namastubhyam sarva devi namo namaha
shaantarupe shashidhare sarvayoge namo namaha
nityanande niraadhare nishkalayai namo namaha
vidyadhare visalakshi shuddhagnana namo namaha
suddha sphatika rupayai sukshmarupe namo namaha
shabdabrahmi chaturhaste sarvasiddhyai namo namaha
muktalankrita sarvangyai muladhare namo namaha
mulamantra svarupayai mulashaktyai namo namaha
mano manimahayoge vagishvari namo namaha
vagbhyai varadahastayai varadayai namo namaha
vedayai vedarupayai vedantayai namo namaha
gunadosha vivarjinyai gunadiptyai namo namaha
sarvagnane sadanande sarvarupe namo namaha
sampannayai kumaryai cha sarvagne te namo namaha
yoganarya umadevyai yoganande namo namaha
divyagnana trinetrayai divyamurtyai namo namaha
ardha chandra jatadhari chandrabimbe namo namaha
chandraditya jatadhari chandrabimbe namo namaha
anurupe maharupe vishvarupe namo namaha
animadyashta siddhayai anandayai namo namaha
gnana vignana rupayai gnanamurte namo namaha
nanashastra svarupayai nanarupe namo namaha
padmada padmavansha cha padmarupe namo namaha
parameshthyai paramurtyai namaste papanashini
mahadevyai mahakalyai mahalakshmyai namo namaha
brahmavishnushivayai cha brahmanaryai namo namaha
kamalakarapushpa cha kamarupe namo namaha
kapali karadiptayai karmadayai namo namaha

sayam pratah pathennityam shanmasatsiddhiruchyate
choravyaghrbhayamnasti pathatam shrinvatamapi
ittam sarasvati stotram agastyamuni vachakam
sarvasiddhikaram nrinam sarvapapapranashanam